Bảng giá

Hương Anh Tour Bảng giá

Bảng giá

No Type Driver Rating Price
1 Xe 47 chỗ Nguyễn Văn A Từ 7,800,000 VNĐ Book
2 Xe 43 chỗ Nguyễn Văn A Từ VNĐ Book
3 Xe 45 chỗ Nguyễn Văn A Từ 12,000,000 VNĐ Book
4 Xe 43 chỗ Nguyễn Văn A Từ 9,000,000 VNĐ Book
5 Xe 47 chỗ Trần Trung Quang 13,000,000 VNĐ/km Book
No Type Driver Rating Price
1 Xe 47 chỗ Nguyễn Văn A Từ 7,800,000 VNĐ Book
2 Xe 43 chỗ Nguyễn Văn A Từ VNĐ Book
3 Xe 45 chỗ Nguyễn Văn A Từ 12,000,000 VNĐ Book
4 Xe 43 chỗ Nguyễn Văn A Từ 9,000,000 VNĐ Book
5 Xe 47 chỗ Trần Trung Quang 13,000,000 VNĐ/km Book